Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Agentschap Wegen en Verkeer heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 4.2.1. VCRO).

 

Kort omschreven gaat het over  DE AANLEG VAN DE OMLEIDINGSWEG FASE 1.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Bilzersteenweg 225- 227- 228- 229- 231- 233- 236- 237- 240- 242- 244- 246- 248- 250- 251- 252- 253- 253B- 254- 256- 256B- 258- 260- 262- 264- 266- 268 / Bodemweg 6- 7- 9A / Nieuwe Steenweg 1- 2- 4 te 3700 Tongeren, kadastraal bekend als:

·         Tongeren: 4e afd., sectie B, nummer(s): 362M, 362N, 362P, 363M, 363N, 363 en 364R;

·         Tongeren: 5e afd., sectie B, nummer(s): 202L2, 202M2, 233C3, 233C4, 233K4 en 233V3;

·         Tongeren: 7e afd., sectie A, nummer(s): 171M, 173K2, 173S2, 173T2, 173Y, 174B3, 174D3, 183K2, 183L2, 183M2, 183N2, 183P2, 186B4, 186C4, 186D4, 186E4, 186F4, 186G4, 186H4, 186K3, 186K4, 186L3, 186L4, 186M3, 186M4, 186T2, 186T3, 190R, 191A2, 191B2, 191F2, 195B en 199B2 .

 

De gewestelijke  Omgevingsambtenaar  heeft  op 02/02/2018 de omgevingsvergunning verleend.

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokkenpubliek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 09/02/2018. Deze dag is niet inbegrepen.

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijkéén origineel en vier fotokopies of een digitalekopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

-   de betrokkengewestelijke Omgevingsambtenaar (p/a DEPARTEMENTOMGEVING

 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten(GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

-   de aanvrager (Agentschap Wegen en Verkeer, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt)

 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

2. (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;

3. het voorwerp van het beroep;

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

 

U bent een rolrecht verschuldigd van:

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley