Overlast

 

 

 

Tongeren verder profileren als een veilige stad waar het goed is om te wonen en te verblijven, dat is één van de beleidsopties van het stadsbestuur. Als Tongenaar verwacht u dat er snel en kordaat opgetreden wordt tegen diegenen die onze veiligheid en leefbaarheid aantasten. Om hieraan tegemoet te komen werkt de stad Tongeren met het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

 

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties?

Het systeem van gemeentelijke administratieve sancties geeft de stad meer autonomie om lokale overlast aan te pakken. De tussenkomst van het parket en de rechtbank is niet meer nodig, omdat de stad zelf bepaalde inbreuken op het politiereglement kan vaststellen en sanctioneren. Er bestaan verschillende soorten administratieve sancties. De belangrijkste daarvan is de administratieve geldboete die proportioneel wordt opgelegd met de ernst van de overtreding. De boete bedraagt maximaal 350 euro voor meerderjarigen en maximaal 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Daarnaast zijn er nog andere sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de stad afleverde of de sluiting van een instelling.

 

Procedure

De overtredingen worden vastgesteld door de agenten van de lokale politie en gemeenteambtenaren die hiervoor aangesteld zijn door de gemeenteraad. De vaststellingen worden overgemaakt aan het stadsbestuur in plaats van aan het parket. De sanctionerende ambtenaar van de stad legt de geldboete op, de overige sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.
Tijdens de procedure heeft de overtreder steeds de mogelijkheid tot verweer. Een overtreder kan zich laten bijstaan door een raadsman. Onder bepaalde voorwaarden kan aan de betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is facultatief voor volwassenen, voor minderjarigen vanaf 16 jaar is de bemiddeling verplicht.

 

Welke inbreuken

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties kan de stad Tongeren voortaan zelf overlast aanpakken, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, hondenpoep, loslopende honden, wildplassen, boomcars, het onderhoud van gronden, sluikstorten,…
Een volledig overzicht van de overtredingen die gesanctioneerd kunnen worden vindt u terug in het politiereglement ‘Overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’ (GAS-reglement).

U kan het GAS-reglement hier downloaden.

 

Overlast melden

Merkt u bepaalde onregelmatigheden op die voor overlast zorgen of die het veiligheidsgevoel in uw buurt beïnvloeden, aarzel dan niet om het ons te melden. U kan dit melden via e-mail: meldpuntoverlast@stadtongeren.be of per schrijven:

Stad Tongeren

Meldpunt Overlast

Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

012 80 01 96

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley