Werken voor de deur? Rentetoelage hinder openbare werken

Werken voor de deur?  Rentetoelage hinder openbare werken

 

Openbare werken.  Niemand ziet ze graag komen en zeker niet voor de eigen deur.

Klanten en leveranciers vinden de weg naar uw zaak niet of nauwelijks meer en de inkomsten dalen onvermijdelijk. 

Ondertussen hebt u nog wel vaste kosten te betalen zoals huur en leningen.

 

Om die moeilijke periode te helpen doorkomen, springt de Vlaamse Overheid bij met een rentetoelage.  Vanaf 1 januari 2011 niet langer enkel voor nieuwe overbruggingskredieten maar ook voor bestaande beroepsleningen.

 

Wat is de rentetoelage precies?

Om het tijdelijk inkomstenverlies op te vangen, kunt u een nieuw overbruggingskrediet afsluiten.  Om zo'n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse Overheid tussenbeide in de rentelast. 

Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80% van de jaarlijkse rentevoet.  Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100% van de jaarlijkse rentevoet.  Op die manier wordt uw overbruggingskrediet zo goed als gratis.

Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt de Vlaamse Overheid tussen in de intrest die u betaalt gedurende de periode van de openbare werken. 

Voor 80% of 100% al naargelang de duurtijd van de werkzaamheden.

 

In ieder geval geldt een maximaal jaarlijks steunpercentage van 8% van het geleende bedrag.

 

Wie komt ervoor in aanmerking?

De meeste zelfstandigen en kmo's die duidelijk hinder ondervinden van openbare werken.

 

Wat zijn de voorwaarden?

- Uw zaak moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken.

- De ruimtes van die zetel moeten in normale omstandigheden voor klanten en leveranciers toegankelijk zijn.

- De openbare werken moeten minstens één maand duren.

- Alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking.

- Het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst.  Als het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken, moet het dienen voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn (bijvoorbeeld omzetting van dure kaskredieten).  Als het krediet werd afgesloten voor de start van de openbare werken, moet het gediend hebben voor de financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming.

 

Hoe vraagt u rentetoelage aan?

U doet dat via een eenvoudig aanvraagformulier dat u vindt op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken

Het volledig ingevulde formulier e-mailt u naar hinderopenbarewerken@vlaanderen.be

 

U dient de aanvraag in uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de openbare werken.  Uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de steunaanvraag stuurt u een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomst met aflossingstabel naar het Agentschap Ondernemen.

 

Meer info?

Op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken vindt u het wettelijk kader, modelformulieren en standaarddocumenten.

 

Vlaamse Overheid

Agentschap Ondernemen

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II-laan 35 bus 12

1030 Brussel

Tel.: 02 553 38 38

Fax.: 02 553 37 88

hinderopenbarewerken@vlaanderen.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley